پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹

ضیافت(Banquet)(بخش پایانی)

ضیافت(Banquet)(بخش پایانی)

خبر هتل:

اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺿﯿﺎﻓﺖ Banquet ﺧﺪﻣﺎت ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﻮاع روﯾﺪادﻫﺎ و ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ آن روﯾﺪاد دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪو ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻨﻮی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺿﯿﺎﻓﺖ را  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در روش ﺳﺮو و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن وﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻮراک ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺲ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﺑﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺮﯾﻊ و  راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

۱.  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻓﻪ Buffet

۲ . ﭘﺬﯾﺮشR eception

۳.اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاییFood station

۴.ﺷﯿﻮه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﺳﻠﻒ family style or self service

ﺧﺪﻣﺎت ﺿﯿﺎﻓﺖ در اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ در ﺻﻒ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﺬاﯾﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ  روش ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮراﮐﻬﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ از ﺗﻨﻮع ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﻓﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

۵. ﺳﺮو ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺸﺴﺘﻪ sit-down Service & Plated

در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ, ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آورﻧﺪ. اﯾﻦ روش نوع رﺳﻤﯽ ﺗﺮی از         ﺧﺪﻣﺎت ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﻮده و ﻫﺮﯾﻨﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮه  ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻫﺎ .

در روش ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻗﻼم ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن  زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺳﺮو و … دارد
در اﯾﻦ روش ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺿﯿﻔﺘﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ . ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺧﻮری اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ روش ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎی از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺧﻮراﮐﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

برچسب ها:,
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار